Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione  następujące punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna:

 1. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 224
 2. w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16, tel. 603-850-460
 3. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój 210
 4. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych  od poniedziałku do piątku: w Punktach 1-3 w godzinach: od 900 do 1300w Punkcie 4 od 1300 do 1700  z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • młodzieży do 26 roku życia,
 • osobom korzystającym z pomocy społecznej,
 • osobom powyżej 65 roku życia,
 • weteranom i kombatantom,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
 • każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobietom w ciąży.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 • dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • dokument potwierdzający ciążę

 

Więcej informacji na stronie: http://bip.powiat.ostroda.pl/175/2020/Bezplatne_Punkty_Pomocy_Prawnej/