Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekamorag.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15
Data ostatniej modernizacji strony: 2020-11-25


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • filmy nie posiadają napisów.

Oświadczenie sporządzono 2020-12-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników biblioteki. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Emilian Bochno, adres poczty elektronicznej im.morag@wbp.olsztyn.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 757 1130.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna biblioteki głównej

Biblioteka znajduje się w budynku przy ulicy Ogrodowej 16. Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Ogrodowej bezpośrednio przy chodniku, alternatywne od strony Kina Narie oraz awaryjne na plac z tyłu budynku. Dla użytkowników przeznaczone jest wejście główne od ulicy Ogrodowej. Przy wejściu zainstalowana jest rampa dla wózków inwalidzkich. Wjazd na rampę znajduję się obok rosnącego świerka.

Za drzwiami automatycznymi po lewej stronie znajduje się Punkt Ksero pełniący też funkcję recepcji. Dalej po lewej znajduję się korytarz prowadzący do Sali Wielofunkcyjnej, gdzie organizuje się większość imprez, oraz do Punktu pomocy prawnej. Na wprost od wejścia głównego znajduje się Oddział dla Dzieci. Po prawej są odpowiednio: schody na pierwsze piętro, tablica informacyjna i korytarz prowadzący do toalet. W bibliotece są dwie toalety: męska i żeńska. Toaleta żeńska jest jednocześnie toaletą dla osób niepełnosprawnych (obu płci). W celu skorzystania z toalety należy odebrać od pracownika żeton i włożyć go do mechanizmu przy klamce.

Dla osób z problemami w poruszaniu się i matek z wózkami jest winda przewożąca na pierwsze piętro. Wejście do windy znajduje się w Oddziale dla Dzieci przy oknach po lewej stronie. Aby przywołać windę należy nacisnąć przycisk przy drzwiach. Poruszanie się windą polega na przytrzymaniu przycisku z właściwym numerem kondygnacji aż do samoczynnego zatrzymania urządzenia na pożądanym poziomie. Na pierwszym piętrze winda posiada dwoje drzwi, które prowadzą do Czytelni dla Dorosłych i do Wypożyczalni dla Dorosłych. Na pierwszym piętrze znajduje się również Sekretariat oraz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dostępność architektoniczna filii w Bogaczewie

Biblioteka znajduje się w budynku nr 39A w Bogaczewie. Wejście znajduje się od północnej ściany budynku. Przed wejściem są kliku-stopniowe schody na przedsionek, z którego na wprost są drzwi do świetlicy wiejskiej, a po prawej drzwi do biblioteki.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma udogodnień dla osób z problemami w poruszaniu się i matek z wózkami. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dostępność architektoniczna filii w Jurkach

Biblioteka znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej pod adresem nr 55A w Jurkach. Wejście główne znajduje się od strony południowej przy drodze dojazdowej. Do budynku prowadzą dodatkowe wejścia: zachodnie – kuchenne i północne – tarasowe. Przy wejściu głównym zainstalowana jest rampa dla wózków inwalidzkich.

Za drzwiami świetlicy znajduje się mały hol, z którego na wprost są drzwi do toalety męskiej, żeńskiej i dla niepełnosprawnych. Drzwi po lewej prowadzą do pomieszczenia biblioteki, po lewej – do głównej sali świetlicy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dostępność architektoniczna filii w Słoneczniku

Biblioteka znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej pod adresem nr 30 w Słoneczniku. Wejście znajduje się od krótszej, południowej strony budynku przy drodze Bramka-Miłomłyn. Przed wejściem znajdują się kliku-stopniowe schody.

Za drzwiami jest korytarz, na którym są stopnie w dół. Na końcu korytarza na wprost są drzwi do biblioteki. W połowie korytarza po prawej jest odnoga, w którym znajdują się drzwi do toalet i do głównej sali świetlicy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma udogodnień dla osób z problemami w poruszaniu się i matek z wózkami. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dostępność architektoniczna filii w Żabim Rogu

Biblioteka znajduje się w budynku szkoły podstawowej pod adresem nr 115A w Żabim Rogu. Biblioteka posiada pomieszczenie w zachodniej części budynku, do którego prowadzi oddzielne wejście z zewnątrz. Przed tym wejściem znajdują się kliku-stopniowe schody. Do biblioteki prowadzi również wejście z korytarza szkoły. Rampa dla wózków inwalidzkich znajduje się przy głównym (południowym) wejściu do szkoły.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.