Ponownie projekt o finansach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu

Projekt o finansach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu

Projekt “O finansach… w bibliotece – III edycja” był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. W realizacje projektu zaangażowała się ponownie Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu.

Celem projektu jest zwiększenie u osób 50 +, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej jak również wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych, do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i miejskich oraz zapewnienie zdolności pracowników bibliotek do dalszej samodzielnej realizacji kursu z zakresu edukacji finansowej dla uczestników spotkań edukacyjnych; tj. osób starszych po 50. roku życia, do których przede wszystkich adresowany jest projekt.

Dlaczego projekt jest ważny? Projekt ma szansę przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia finansowego osób starszych. Ta forma wykluczenia wyraża się między innymi poprzez brak dostępu lub utrudnienia w korzystaniu z podstawowych usług finansowych, takich jak np. konto osobiste w banku. Wykluczenie finansowe jest spowodowane nie tylko czynnikami demograficznymi, ale też psychologicznymi, do których należy brak zaufania do instytucji finansowych, w tym do banków oraz obawa przed nowymi technologiami. Polacy powyżej 60. roku życia nie ufają nikomu w kwestii oszczędzania. Wpływ na pogłębienie wykluczenia finansowanego mają także brak podstawowej wiedzy ekonomicznej i niedostateczne kompetencje niezbędne do korzystania z usług bankowych, w tym z bankowości elektronicznej.

Biblioteki mają duże doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych, osób starszych. To nie pierwsze, tego typu działania morąskiej biblioteki. Organizowane w ramach różnych projektów, spotkania edukacyjne cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Biblioteki są postrzegane przez społeczeństwo jako miejsca bezpieczne, otwarte dla wszystkich, bibliotekarze jako osoby cieszą się zaufaniem społecznym. Są to cechy deficytowe w polskiej przestrzeni społecznej jednakże motywują one biblioteki i bibliotekarzy do udzielania porad w tak wrażliwych sprawach jak poruszanie się po Internecie, czy tym bardziej korzystanie z usług finansowych. Ponadto bibliotekarze łatwo nawiązują kontakt z osobami starszymi, które nie mają zaufania do świata wirtualnego. Starsi ufają natomiast bibliotekarkom i bibliotekarzom.

Podstawowym działaniem morąskiej biblioteki do zrealizowania niniejszego projektu była organizacja i przeprowadzenie kursu “O finansach … w bibliotece”, złożonego z pięciu, trzy-godzinnych spotkań dla osób 50 + – każde z nich było poświęcone innym zagadnieniom związanym z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych. Spotkania były organizowane w okresie od maja do czerwca 2014 r.

Zajęcia odbywały się w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla Bibliotek, dzięki temu, seniorzy będą mogli w pełni korzystać z kursu, poprzez darmowy dostęp do Internetu.

Spotkania poprowadziła ponownie koordynator projektu Joanna Farulewska wraz z współkoordynatorem projektu Pauliną Kalinowską. Prowadziły one zajęcia korzystając z przygotowanych scenariuszy kursu e-learningowego oraz materiałów pomocniczych. Dodatkowym wsparciem byli również pozyskani przez bibliotekę wolontariusze. W niektórych spotkaniach uczestniczył opiekun regionalny lub trener-konsultant. Na pokrycie wydatków związanych z organizacją kursu, biblioteka otrzymała od FRSI jednorazowe wsparcie. Wysokość wsparcia była uzależniona od liczby osób, które biblioteka przeszkoliła.